Η επιχείρηση ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ με διακριτικό τίτλο CORALLI MARIA SUDIOS ORMOS PANAGIAS που εδρεύει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε στη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» συνολικού προϋπολογισμού 200 εκ. ευρώ.
Η Δράση στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.
Ο συνολικός προϋπολογισμός (100% Δημόσια Δαπάνη) της επένδυσης είναι 5.946,22 €, και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

Τhe enterprise PANAGIOTIDOU MARIA with headquarters in the Region of Central Macedonia, was co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF) of the European Union (ΕΕ) for the implementation of its project under the Action “"Support micro and small enterprises affected by Covid-19 in Central Macedonia“ under the framework of the Operational Program «Central Macedonia» 2014-2020.
The Action is aimed at empowering micro and small enterprises in the Region of Central Macedonia in the form of a non-repayable grant to ensure sufficient liquidity to deal with the effects of the Covid-19 pandemic.
Ιnvestment’s total budget is 5946,22 € (100% public expenditure). The Action is co-financed by Greece and the European Union - European Regional Development Fund.

Contact Us

Address Str., Ormos Panagias,Sithonia

Location: Halkidiki, Greece

phone: +30 23750 31 743

mobile: +30 6938 58 06 19

mobile: +30 6977 60 62 08

mail: info@coralli-studios.gr

Latest News

10 March 2016
09 March 2016
09 March 2016

MH.TE. 09.38K.13.3K.07526.0.1

MH.TE. 09.38K.13.3K.07527.0.1

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή